Materská škola Prietrž

 

„ Zasaďme semienko, aby rástlo a vyrástlo na pevnú rastlinku.“

                                                  

 

Kontaktné údaje:

Materská škola Prietrž č. 139

906 11 Prietrž

Tel. : 0918 126 897

e- mail: msprietrz@post.sk

 

MATERSKÁ ŠKOLA  v Prietrži je školou s celodennou výchovnou starostlivosťou pre deti vo veku 3- 6 rokov a pre deti s odloženou školskou dochádzkou . Materská škola  je jednotriedna s vyučovacím jazykom slovenským. Zriaďovateľom je obec Prietrž. Je umiestnená v účelovej budove. Predškolské zariadenie tvorí vstupná hala, šatňa pre deti, herňa so spálňou a príslušné zariadenia- zborovňa, WC pre deti a zamestnancov, umyváreň, sprcha, kuchyňa s potrebnými priestormi, jedáleň pre žiakov ZŠ. Zariadenie MŠ je vyhovujúce a podľa finančných možností ho neustále zveľaďujeme. Škôlka prechádza postupnou rekonštrukciou všetkých priestorov a obnovou vybavenia MŠ za pomoci finančných prostriedkov poskytnuté obcou, ministerstvom školstva, aj podporou obecných združení, či s pomocou rodičov detí. Každoročne otvárame jednu vekovo zmiešanú triedu s počtom okolo 20 detí, o ktoré sa starajú zamestnanci- riaditeľkou Materskej školy je p. Libuša Jonášová, učiťeľka Lenka Richtová, nepedagogický zamestnanci: Harnošová Renáta, Krčová Ľudmila, Svatá Mária.

Materská škola sa zapája do aktivít významne ovplyvňujúcich jej zameranie a výchovno- vzdelávaciu činnosť. Organizuje  a zúčastňuje sa aktivít spoločenského, kultúrneho, športového a tvorivého charakteru. Nadväzuje a rozvíja kontakty a spoluprácu s inými materskými školami, Základnou školou, organizáciami pôsobiacimi v obci, ako aj s  rodičmi a odborníkmi pedagogicko- psychologického poradenstva. Prezentuje sa v dedinskom časopise.

Pracujeme podľa Školského vzdelávacieho programu ISCED- 0, vydaným ministerstvom školstva. Deti  po dosiahnutí predprimárneho stupňa vzdelania, ktorého cieľom je dosiahnuť školskú pripravenosť opúšťajú MŠ a to s OSVEDČENÍM o ukončení predprimárneho vzdelávania. 

Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch od 6: 45 do 16: 30 hod.

Pozrite sa  k nám 

 

Informácie pre Vás

- História

- Školský poriadok

- Správa o činnosti za prechádzajúci rok

- Plán akcií na nový školský rok

Fotogaléria

- Takto sa tu máme...

- Priestory Materskej školy

- Akcie - Deň detí s hasičmi - rok 2012

- Oslavy 750. Výročia založenia obce