Sčítanie obyvateľov v roku 1869

 

Sčítanie obyvateľov v roku 1869

V roku 1896 sa v Uhorsku uskutočnilo celoplošné sčítanie obyvateľov, domov a stavov dobytka. Sčítanie sa prebehlo k dňu 31.12.1869. V archívoch sa zachovali záznamy iba za niektoré župy. Pre nás je podstatné, že sa zachovali záznamy z Nitrianskej župy, kam naša obec v tom čase patrila. Prietrž v databázach vystupuje ako Nagy Prietrzsd, čo znamená Veľká Prietrž. Zaujímavosťou je, že obec vtedy patrila do okresu Skalica.

Údaje o jednotlivých obyvateľoch, domoch a veľkosti ich statkov sa zaznačovali do predtlačených hárkov. Najviac sme sledovali údaje o obyvateľoch. Vtedy k základným údajom patrili: meno, priezvisko, vek, rodinný stav, povolanie, vierovyznanie, miesto narodenia, gramotnosť(čítanie, písanie, počítanie) a zdravotné postihnutie.

Obec mala podľa tohto sčítania 950 obyvateľov, ktorí žili v 149 domoch. Treba ale podotknúť, že v niektorých domoch žilo viac rodín, služobnícke rodiny a vzdialenejší príbuzný. Niektoré čísla domov boli v hárkoch rozdelené ešte na časti domov(a,b prípadne aj c). V jednom dome žilo najviac 15 osôb.

Z celkového počtu obyvateľov bolo 467 mužov a 483 žien. Až 421 osôb malo vek 18 a menej rokov. Detí do dvoch rokov bolo 97.

V obci sa vyskytovali iba evanjelici a.v., rímskokatolíci a Židia. Evanjelikov bolo až 867, čo predstavovalo cca 90 % obyvateľstva obce. Katolíkov bolo 52 a Židov 41.

Podľa rodinného stavu bolo v obci v manželstve 355 obyvateľov, slobodných bolo 536 a vdov/vdovcov bolo 59.

Kto má záujem, na stránke www.familysearch.org nájde veľa zaujímavého o histórii, prípadne svoj rodokmeň.

                                                                                                                                                                                      Bc. Lukáš Nosko