Obecné zastupiteľstvo

 

Poslanci obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie 2014 - 2018

 

Mgr. Lukáš Nosko

Marta Majerská

Mgr. Viera Prekopová

Jana Válková

Pavol Repta

Miloslav Rýzek ml.

Miroslav Sloboda

 

Práva a povinnosti obecného zastupiteľstva

 

a/ vykonáva úkony s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom obce,

b/ zostavuje a schvaľuje rozpočet obce a záverečný účet obce,

c/ rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkov a vykonáva ich správu,

d/ vydáva záväzné stanovisko k investičnej činnosti v obci,

e/ zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, obecného cintorína, kultúrnych, športových a ďalších obecných zariadení, kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a pamätihodností obce,

f/ zabezpečuje verejnoprospešné služby, nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, udržiavanie čistoty v obci, správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp a miestnu verejnú dopravu,

g/ chráni životné prostredie, utvára podmienky na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport,

h/ určuje nariadením pravidlá času predaja v obchode, času prevádzky služieb a spravuje trhoviská,

i/ obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu sídelných útvarov a zón, koncepciu rozvoja jednotlivých oblastí života obce, obstaráva a schvaľuje programy rozvoja bývania a spolupôsobí pri utváraní vhodných podmienok na bývanie v obci,

j/ vykonáva vlastnú investičnú a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov obce a rozvoja obce,

k/ zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje podľa osobitých predpisov svoje rozpočtové a príspevkové organizácie, iné právnické osoby a zariadenia

l/ organizuje hlasovanie obyvateľov obce o dôležitých otázkach života a rozvoja obce,

m/ zabezpečuje verejný poriadok v obci, nariadením môže ustanoviť činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste,

n/ zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok v rozsahu podľa osobitých predpisov a dbá o zachovanie prírodných hodnôt,

o/ plní úlohy na úseku sociálnej pomoci v rozsahu podľa osobitého predpisu,

p/ vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách,

r/ vedie obecnú kroniku v štátnom jazyku