História evanjelickej cirkvi v Prietrži a začiatky vedenia matrík

S povolením autora bakalárskej práce na tému s názvom Historicko-demografická analýza obce Prietrž Bc. Lukáša Noska, uverejňujeme vybraný text.

Celú prácu nájdete v menu na stiahnutie.

 

História evanjelickej cirkvi v Prietrži a začiatky vedenia matrík

Prietrž bola do roku 1565 senickou fíliou. V tomto roku bola v miestnej časti Vŕšok postavená drevená kaplnka, ktorá bola v roku 1591 nahradená kostolom z tvrdého materiálu. Aj nový kostol už po niekoľkých rokoch nespĺňal kapacitné požiadavky a bol v roku 1616 rozšírený. Evanjelici ho využívali však iba do roku 1671 kedy im bol počas prenasledovania evanjelikov násilne odobraný a evanjelický farár bol vyhnaný a nahradený katolíckym pátrom. Katolícky kňazi sa v čisto evanjelickej obci necítili dobre a postupne z nej všetci utekali preč. V roku 1688 ostal kostol prázdny a zase ho obsadila evanjelická cirkev. Chrám bol  v roku 1724 zase rozšírený, bola pristavená veža a bol obohnaný múrom. Už v roku 1733 bol kostol zasa evanjelikom odobraný a evanjelický farár vyhostený. Ale barón Jesenák, ktorému Prietrž vtedy patrila vymohol vo Viedni u cisára Karola VI. prenesenie práv artikulárnej cirkvi zo Stráží pri Piešťanoch do Prietrže. Základný kameň nového artikulárneho chrámu bol položený 29.mája 1733. V Nitrianskej stolici, kam Prietrž patrila mohli byť iba dva artikulárne chrámy. Kvôli vysokým nárokom musel byť kostol postavený do 11.novembra toho roku a to za 130 dní. Stoličnými vyslancami bolo vybrané zle prístupne miesto s veľkými výmoľmi. Ale ani to neodradilo Prietržanov od stavby. Dlhých 50 rokov chodili do Prietrže evanjelici zo západného Nitrianska, od Váhu až po Moravu. Za trvania artikulárneho cirkvi v obci pôsobili až dvaja evanjelický kňazi. V roku 1783 vydal cisár Jozef II. tolerančný patent, ktorým sa sláva artikulárnej cirkvi v Prietrži skončila. Každá evanjelická obec si mohla postaviť svoj kostol a artikulárny chrám zostal iba pre domácich Prietržanov. Tento artikulárny chrám slúžil v Prietrži až do roku 1906 kedy bol silnejším zemetrasením silno poškodený a musel byť zbúraný. Na jeho mieste stojí terajší kostol, na ňom je i pamiatka na stavbu artikulárneho kostola a to bočný portál s nápisom 1733.

Vedenie matrík v Prietrži súvisí s postavením artikulárneho evanjelického kostola v obci. Matriky sa začali písať  po 11.novembri 1733. Vtedy boli v matrikách vedené viaceré obce ktoré pripadali k prietržskej artikulárnej cirkvi. Matriky boli  vedená pre obce Prietrž, Brezová pod Bradlom, Senica ( a dve jej terajšie časti Kunov a Čáčov), Častkov, Hlboké, Jablonica, Krajné, Podbranč, Podkylava, Rovensko, Rohov a Rybky, Sobotište, Turá Lúka a Vrbovce.  Tu je vidieť, že obce pripadajúce k Prietrži boli z bližšieho ale i širšieho okolia.  Bol to okruh vo vzdialenosti zhruba 25 kilometrov. Matriky boli vedené v latinčine a od začiatku ich písali evanjelický farári slúžiaci v obci. V matrikách sa nachádzali podobné údaje ako dnes, ale boli písané v slovakizovanej češtine.[1]

 

Vývoj počtu obyvateľov                                                                                           

Prvé informácie o počte obyvateľov Prietrže sú z roku 1715. Obec vtedy mala väčšinou poddanské rodiny a roľnícke, ktoré boli v tej dobe zbedačované a nemohli vlastniť vlastný záprah. Týchto rodín bolo spolu 46 a k nim ešte treba prirátať 4 slobodné domácnosti. V roku 1752 mala obec už 109 rodín. Najvyšší počet obyvateľov Prietrž dosiahla v roku 1828 a to 1591 ľudí, ktorí žili v 228 domoch. Na jeden dom pripadalo zhruba 7 obyvateľov. Od toho roku počet obyvateľov Prietrže až po rok 1890 postupne klesal. Najmenej ľudí v sledovanom období žilo v Prietrži podľa zistených informácií v roku 1880. Obec vtedy čítala 907 obyvateľov. Od ďalšieho sčítania v roku 1890 až po koniec až po 1930 počet obyvateľov rástol. Na konci sledovaného obdobia v roku 1930 mala obec až 1254 obyvateľov. [2]

Graf č.1: Vývoj počtu obyvateľov obce Prietrž v období 1828 - 1930

                            Zdroj: Rehúš, J. 1993, [1], [2], [3], [4], [5], [11]         

 

Štruktúra obyvateľstva  v roku 1910

V tejto časti sme sa venovali skúmaniu vekového a náboženského  zloženia v obci Prietrž a v Nitrianskej župe. Informácie k takejto analýze poskytovali iba pravidelné sčítania obyvateľstva. Pre našu analýzu sme si vybrali sčítanie z roku 1910, ktoré sa nachádzalo skoro v strede nášho skúmaného obdobia. Chceli sme porovnať vekové zloženie obce s vekovým zložením Nitrianskej župy a Slovenska. Keďže počty obyvateľov jednotlivých vekových skupín by sa nám z dôvodu obrovských rozdielov nedali porovnávať, vyjadrili sme si ich podielom v %. Zistili sme, že obec Prietrž mala v roku 1910 prevahu obyvateľov vo veku medzi 15 a 59 rokmi. Ich celkový podiel bol 51, 51%. Podobne táto veková skupina prevažovala i v Nitrianskej župe a na Slovensku. Celoštátny podiel produktívnej skupiny bol až 54,02% z celkového počtu obyvateľov. Obec Prietrž mala naopak z týchto troch skúmaných území najvyššie zastúpenie obyvateľov vo veku 0 až 14 rokov. Obecný podiel bol 40,47 %, zatiaľ čo župný 39,37 % a štátny dokonca iba 37,79 %. Podiel obyvateľov v poproduktívnom veku bol v roku 1910 niečo málo nad 8 %, a to platilo i pre obec, župu a štát.

Tabuľka č.2: Vekové zloženie obyvateľstva v obci Prietrž a v Nitrianskej župe v roku 1910

Vek

Prietrž

Nitrianska župa

Slovensko

Počet

Podiel  %

Počet

Podiel  %

Počet

Podiel  %

0-14

429

40,47

180089

39,37

1103834

37,79

15-59

546

51,51

239506

52,36

1577950

54,02

60 a viac

85

8,02

37811

8,27

239213

8,19

nezistení

0

0,00

49

0,01

215

0,01

celkom

1060

100,00

457455

100,00

2921212

100,00

Zdroj: [4]

Zo sčítania v roku 1910 nás zaujímalo i náboženské zloženie obyvateľstva. Tu sme chceli potvrdiť, že v obci Prietrž prevažovalo evanjelické vierovyznanie, zatiaľ čo v Nitrianskej župe prevládali rímskokatolíci. V Prietrži sa v tomto roku nachádzalo až 1 010 obyvateľov s evanjelickým a.v. vyznaním, čo predstavovalo až 95,28 % podiel z celkového počtu obyvateľov obce. V obci sa nachádzali i rímskokatolíci, ale bolo ich iba 45 s celkovým podielom 4,25 %. Z iných vierovyznaní boli v obci už iba Židia, ku ktorým sa hlásilo v roku 1910 iba 5 obyvateľov obce. Veľmi odlišné náboženské zloženie bolo v Nitrianskej župe. V nej prevládali s celkovým podielom 80,71 % rímskokatolíci. Evanjelickému a.v. vierovyznaniu patrilo v župe druhé miesto s podielom 12,39 %. V župe sa v roku 1910 ešte vyskytovali s menšími počtami obyvateľov  pravoslávni, gréckokatolícki a reformovaní veriaci. Nachádzalo sa tam v malom množstve i židovské vierovyznanie a u 45 obyvateľov župy sa nezistila náboženská príslušnosť. V náboženskom zložení Slovenska v roku 1910 prevládali takisto ako v Nitrianskej župe rímskokatolíci. Dosahovali podiel 69.61 % zo všetkých obyvateľov. Evanjelikov a.v. bolo približne 13,52 % a ich viera bola druhá najrozšírenejšia v SR. Oproti Prietrži a župe mali významný podiel zastúpenia i gréckokatolíci, ktorí tvorili 6,77 %. Okolo 5% podielov mali v roku 1910 ešte reformované a židovské vierovyznanie.

Tabuľka č. 3: Náboženské zloženie obyvateľstva obce Prietrž a Nitrianskej župy zo sčítania v roku 1910

Vierovyznanie

Prietrž

Nitrianska župa

Slovensko

Počet

Podiel %

Počet

Podiel %

Počet

Podiel %

rímsko-katolícke

45

4,25

369 225

80,71

2033313

69,61

evanjelické a.v.

1 010

95,28

56 676

12,39

395023

13,52

pravoslávne

0

0,00

65

0,01

1434

0,05

reformované

0

0,00

8 238

1,80

153199

5,24

židovské

5

0,47

22 942

5,02

139666

4,78

gréckokatolícke

0

0,00

156

0,03

197809

6,77

iné a nezistené

0

0,00

153

0,03

768

0,03

spolu

1 060

100,00

457 455

100,00

2921212

100,00

Zdroj: [4]

 

Súčasné demografické trendy v obci

Aj keď sa v práci kladie dôraz hlavne na historicko – demografickú analýzu, uznali sme za vhodné spraviť krátky výskum procesov prirodzeného pohybu obyvateľstva i v súčasnosti. Porovnávali sme priemerné ukazovatele hrubých mier z nášho skúmaného obdobia 1880 až 1930 s obdobím medzi rokmi 2005 a 2009.  Toto porovnanie nám ukázalo, že sobášnosť a živorodenosť boli  na prelome 19. a 20. storočia niekoľkokrát vyššie ako sú teraz. Vyššia bola ale i úmrtnosť. Priemer sobášnosti bol 8,19 sobášov na 1000 obyvateľov, zatiaľ čo teraz sa pohybuje na úrovni 3,61 sobášov na 1000 obyvateľov za jeden rok.  V živorodenosti sú ešte väčšie rozdiely. Medzi rokmi 1880 a 1930 bol priemerný počet živonarodených 29,91 na 1000 obyvateľov za rok. V súčasnosti je iba 4,98 na 1000 obyvateľov za rok. Pri úmrtnosti sú tiež rozdiely medzi súčasnosťou a minulosťou.  Súčasný priemer úmrtnosti je 13,53 ‰ , čo je zhruba o 5 ‰ menej ako bolo v rokoch 1880 až 1930. Vtedy bol priemerný počet úmrtí 18,86 ‰

Graf č. 2: Priemerné hrubé miery živorodenosti, sobášnosti a úmrtnosti v obci Prietrž v obdobiach 1880 až 1930 a 2005 až 2009 ( celkové priemery)

Zdroj: [13] 

Snažili sme sa porovnávať súčasný stav obce Prietrž so súčasným stavom v Trnavskom kraji a v Slovenskej Republike. V živorodenosti sa obec Prietrž i v dnešnej dobe nachádza pod úrovňou Trnavského kraja a SR. Toto môže byť spôsobené rôznymi faktormi. K nim patria hlavne sťahovanie mladých ľudí  z obce za prácou do väčších miest a vyľudňovanie kopaničiarskych častí obce, veľa obyvateľov v dôchodkovom veku, stále vysoký podiel evanjelikov v obci, málo pracovných príležitostí pre občanov a i. Priemerná hrubá miera živonarodených v rokoch 2005 až 2009 bola v Prietrži 4,98 ‰, zatiaľ čo v kraji bola 9,28 a v SR dokonca 10,42 ‰.  Sobášnosť má v posledných rokoch klesajúcu tendenciu. V nej nie sú až také veľké rozdiely, ale aj tak ju má obec nižšiu ako kraj a štát. V Prietrži sa v rokoch 2005 až 2009 priemerne uskutočnilo 3,61 sobáša na 1000 obyvateľov za rok. V SR to bolo 4,97 a v Trnavskom kraji 4,81 sobáša na 1000 obyvateľov stredného stavu za rok. Hrubú mieru úmrtnosti má zase obec Prietrž nad úrovňou Slovenska a Trnavského kraja. To je bohužiaľ ale negatívna prevaha. Je to spôsobené hlavne prestarnutím obyvateľstva obce. V SR a Trnavskom kraji bola v týchto rokoch hrubá miera úmrtnosti okolo 9,9 ‰, zatiaľ čo v Prietrži to bolo 13,53 zomretých na 1000 obyvateľov.

Graf č. 3: Priemerné hrubé miery živorodenosti, sobášnosti a úmrtnosti v SR, v Trnavskom kraji a v obci Prietrž v období 2005 až 2009

Zdroj: [13] 

 

Celkový pohľad na vývoj hrubých mier živorodenosti, sobášnosti a úmrtnosti v obci Prietrž v období 1880 až 1930

Rok

počet obyv.

živorodenosť

pôrodnosť

úmrtnosť

HM živ.

HM. Sob

HM. Úmr.

1880

907

32

9

15

35,28

9,92

16,54

1881

909

27

10

22

29,71

11,00

24,21

1882

911

32

11

27

35,14

12,08

29,65

1883

912

30

7

19

32,88

7,67

20,82

1884

914

26

5

17

28,44

5,47

18,60

1885

916

31

4

36

33,84

4,37

39,30

1886

918

29

11

18

31,60

11,99

19,61

1887

920

39

9

33

42,41

9,79

35,89

1888

921

27

10

21

29,30

10,85

22,79

1889

923

41

8

22

44,41

8,67

23,83

1890

925

26

7

30

28,11

7,57

32,43

1891

934

40

1

23

42,84

1,07

24,63

1892

943

31

9

21

32,89

9,55

22,28

1893

951

36

9

29

37,84

9,46

30,48

1894

960

30

3

17

31,24

3,12

17,70

1895

969

34

12

18

35,09

12,38

18,58

1896

978

25

7

15

25,57

7,16

15,34

1897

987

47

4

17

47,64

4,05

17,23

1898

995

27

12

25

27,12

12,06

25,12

1899

1004

33

3

14

32,86

2,99

13,94

1900

1013

44

12

10

43,44

11,85

9,87

1901

1018

31

9

19

30,46

8,84

18,67

1902

1022

38

5

20

37,17

4,89

19,56

1903

1027

33

5

17

32,13

4,87

16,55

1904

1032

26

14

15

25,20

13,57

14,54

1905

1037

33

4

15

31,84

3,86

14,47

1906

1041

38

5

13

36,50

4,80

12,49

1907

1046

25

7

14

23,90

6,69

13,39

1908

1051

40

5

19

38,07

4,76

18,08

1909

1055

21

7

7

19,90

6,63

6,63

1910

1060

29

5

8

27,36

4,72

7,55

1911

1068

27

8

14

25,29

7,49

13,11

1912

1075

34

11

16

31,62

10,23

14,88

1913

1083

39

7

11

36,01

6,46

10,16

1914

1091

26

7

13

23,84

6,42

11,92

1915

1098

21

0

18

19,12

0,00

16,39

1916

1106

14

1

26

12,66

0,90

23,51

1917

1113

15

1

16

13,47

0,90

14,37

1918

1121

14

3

27

12,49

2,68

24,08

1919

1129

34

16

16

30,12

14,18

14,18

1920

1136

20

15

17

17,60

13,20

14,96

1921

1144

32

19

16

27,97

16,61

13,99

1922

1156

32

19

20

27,68

16,43

17,30

1923

1168

40

20

12

34,23

17,12

10,27

1924

1181

27

13

20

22,87

11,01

16,94

1925

1193

41

13

9

34,37

10,90

7,54

1926

1205

34

15

18

28,21

12,45

14,94

1927

1217

35

17

13

28,75

13,96

10,68

1928

1230

28

8

19

22,77

6,51

15,45

1929

1242

27

11

17

21,74

8,86

13,69

1930

1254

26

8

18

20,73

6,38

14,35

Zdroj: [1], [2], [3], [4] , [5], [6], [7], [8], [9], [11], [12] 

Prílohová tabuľka č.2: Pôrodnosť v Prietrži podľa mesiacov v rokoch 1880 až 1930

Mesiac

1880-1889

1890-1899

1900-1909

1910-1919

1920-1930

Celkom

Január

30

24

24

27

36

141

Február

37

32

39

23

26

157

Marec

23

35

27

26

36

147

Apríl

17

26

32

25

22

122

Máj

28

27

37

25

35

152

Jún

19

25

19

15

28

106

Júl

31

29

23

14

23

120

August

27

26

24

20

24

121

September

33

23

23

15

30

124

Október

32

27

32

23

30

144

November

28

34

35

26

30

153

December

18

31

24

19

30

122

Zdroj: [5], [6]

Prílohová tabuľka č.3: Sobášnosť v Prietrži podľa mesiacov v rokoch 1880 až 1930

Mesiac

1880-1889

1890-1899

1900-1909

1910-1919

1920-1930

Celkom

Január

5

12

6

4

18

45

Február

12

14

18

22

36

102

Marec

1

1

3

2

1

8

Apríl

3

6

4

1

9

23

Máj

13

10

19

13

24

79

Jún

7

5

4

4

11

31

Júl

0

1

4

3

9

17

August

1

0

2

0

2

5

September

0

0

2

1

9

12

Október

10

1

1

1

7

20

November

32

17

10

8

31

98

December

0

0

0

0

1

1

Zdroj: [5], [7]

 

[1] Poz. HATALA, S.: Pamätnica Prietrže, 2006,s.46 - 48

[2] Poz. REHÚŠ, J.: Prietrž, 1993, s. 15 - 16